Làm một chủ đề: Kiến thức

Mục tiêu

 1. Tạo ra một thứ hữu ích: Cung cấp kiến thức mang thai theo tuần cho khách hàng
 2. Là phương tiện để chăm sóc khách hàng dài hơn:
  - Hàng tuần
  - Cả thai kỳ từ tuần 1 đến tuần 40
 3. Là phương tiện để bán sản phẩm:
  - Cần thiết tương ứng với mỗi giai đoạn mang thai cho khách hàng
Làm một chủ đề: Kiến thức
Làm một chủ đề: Kiến thức

Các bước thực hiện

 1. Xây dựng trên nền tảng: Tạo ra những thứ hữu ích và thú vị cho khách hàng để biến lưu lượng thành trữ lượng
 2. Gồm những bài viết theo tuần
 3. Gắn nhãn: "Kiến thức" và tuần tương ứng
 4. Bắt đầu với tài nguyên đã có từ trước: Các hình ảnh, nội dung...
 5. Có thể làm tốt hơn bằng cách:
  - Hình ảnh: Vẽ lại với nhân vật chủ đạo
  - Nội dung: Bổ sung nội dung vào 3 chủ đề đã có (Sự phát triển của Bé, Sự thay đổi của Mẹ, Checklist trong tuần) > Tạo thêm chủ đề mới hữu ích cho khách hàng

Quá trình thực hiện

 1. Tạo chủ đề Kiến thức: 04/06/2022
 2. 4 Tuần từ 8 đến 11: Deadline 8:00 06/06/2022 đến 08:00 20/06/2022
 3. Tuần 12, Tuần 13, Tuần 14, Tuần 15: Deadline 8:00 20/06/2022 đến 08:00 27/06/2022