Lên đơn

Gồm 2 vòng lặp:
  1. Vòng 1:
    - Gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng
    - Lên đơn Đã chốt đơn
  2. Vòng 2:
    - Gọi điện xác nhận đơn hàng
    - Lên đơn Đã gọi điện