Đậu Care

Truy cập được
 1. Đơn giản (Bấm 1 nút, click vào 1 link, quét 1 mã QR...)
Bán được
 1. Miễn phí: Hiển thị nội dung ngẫu nhiên
  + Lọc nội dung ngẫu nhiên không trùng lặp
 2. Trả phí: Hiển thị nội dung theo tuần
  + Kịch bản tăng tuần
  + Lọc nội dung theo tuần không trùng lặp
Nền tảng
 1. Kết nối người dùng với nội dung
  + Người dùng xem được nội dung
  + Nội dung được lưu trữ để hiển thị