Dinh dưỡng

Mục tiêu

Dinh dưỡng
Dinh dưỡng


Yêu cầu

  1. Mỗi chủ đề gồm các ảnh vuông 1080x1080
  2. Nền trắng là tốt nhất

Deadline

  1. 25/07/2022: Chuyển nội dung từ sổ PDF sang các ảnh vuông theo những chủ đề