Biên bản họp Ngày 12/05/2023

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần.

Nội dung buổi họp Ngày 12/05/2023

V1.1.20230512

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. MayHTH.1
- Điều hiệu quả:
+ Sử dụng nhiều bài viết Combo.
+ Bài viết chạy có hiệu quả nhất: Thai giáo mỹ thuật.
+ Số lượng: 6 chiến dịch/ngày.
+ Xem kết quả để chọn bài theo ID bài viết hoặc theo đối tượng tùy từng thời điểm. Cái nào ra nhiều kết quả sẽ chọn. 
- Điều chưa hiệu quả:
+ Sáng tạo nội dung mới chưa hiệu quả, có lồng Landing page theo tháng nhưng chưa ra số.
+ Kết hợp làm 4 video cùng ThanhDTV.1, video ít lượt xem.
2. NganDTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn bài theo ID bài viết liên quan đến gối có hiệu quả.
+ Sáng tạo nội dung mới lồng Landing page theo tháng, khách hàng mua các sản phẩm có giá thấp hơn.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài 3 nhóm cùng đối tượng không hiệu quả.
+ Sáng tạo nội dung mới có lồng Landing page chưa hiệu quả.
3. HangNT.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn bài theo đối tượng 125, 126 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Sáng tạo nội dung quảng cáo mới chưa hiệu quả.
4. HungNT.1
- Điều hiệu quả:
+ Chạy 6 chiến dịch/ngày, doanh thu có tiến triển hơn.
+ Sử dụng bài viết Combo, Mixnuts có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài theo ID bài viết liên quan đến gối, bột ngũ cốc chưa đạt hiệu quả.
5. OanhNTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Chạy 6 chiến dịch/ngày cũng có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Bài ra đơn ít và chậm.
+ Chạy 2 chiến dịch với ảnh Kiến thức tuần thai, ra 1 đơn, chưa đạt hiệu quả.

Mục tiêu tuần tới

- Tối ưu AOV, nâng tỷ lệ C3/C2.