Biên bản họp Ngày 19/05/2023

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 12/05/2023 đến 24:00 ngày 18/05/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 19/05/2023

V1.1.20230519

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. HangNT.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn bài theo đối tượng 125 có hiệu quả, MOL= 25,5% (không viết mới, sử dụng bài viết có sẵn).
+ Chọn bài theo đối tượng 132, 134 => có tiềm năng.
+ 1 video lên xu hướng trên tiktok.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Sáng tạo nội dung quảng cáo mới chưa hiệu quả.
2. HungNT.1
- Điều hiệu quả:
+ Sử dụng bảng phân phối đối tượng, để ý tỷ lệ C3/C2 => chọn tỷ lệ cao kết hợp bảng đối tượng để lên bài.
+ Không nên chọn bài 3 nhóm cùng đối tượng.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài theo đối tượng 126 chưa hiệu quả.
3. MayHTH.1
- Điều hiệu quả:
+ Camp cũ và bài viết có sẵn vẫn có hiệu quả.
+ Chọn bài theo chuyên đề về nghén, hạt và quả, những sản phẩm không thể thiếu.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài theo đối tượng 131 chưa có hiệu quả.
4. OanhNTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn bài theo đối tượng 125 có hiệu quả nhưng MOL cao.
- Chưa hiệu quả:
+ Lên bài mới không hiệu quả.
5. NganDTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn bài theo đối tượng 99 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài theo đối tượng 102, 136 chưa có hiệu quả.
+ Sáng tạo nội dung theo tháng chưa có hiệu quả.

Mục tiêu tuần tới

- Không viết content mới.
- Giữ ID quảng cáo cũ, có thể sao chép từ các chiến dịch đã có hiệu quả.
- Tăng tỷ lệ C3/C2, AOV.