Biên bản họp Ngày 26/05/2023

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 19/05/2023 đến 24:00 ngày 25/05/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 26/05/2023

V1.1.20230526

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. NganDTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn đa dạng đối tượng, 3 đối tượng có hiệu quả nhất: 102, 103, 106 (đối tượng 102 MOL<30%).
+ Chọn bài viết theo ID 36.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Đối tượng 93 chưa có hiệu quả.
2. VanBT.1
- Điều hiệu quả:
+ Lên nhiều camp, đối tượng khác nhau. Đối tượng có hiệu quả: 131, 102.
- Điều chưa hiệu quả:
+ 1 camp có 3 nhóm (2 đối tượng rộng, 1 mới) không hiệu quả (đối tượng 97,76,87).
3. LanBT.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn những bài viết liên quan đến cuốn thai giao mỹ thuật và bột ngũ cốc cho đối tượng 80.
- Những điều không hiệu quả:
+ Thử đối tượng 129 không hiệu quả.

Kế hoạch tuần tới:

- Tăng tỷ lệ C3/C2, AOV (chọn các bài viết có AOV cao).
- Xem bảng báo cáo nội dung và đối tượng, thử chọn nội dung và đối tượng có ROAS trên 3.