Hướng dẫn làm Phiếu Báo cáo công việc

Mục tiêu

Ghi nhận kết quả, số liệu điền vào Phiếu Báo cáo theo từng hàng và cột để học hỏi:
- Điều gì là hiệu quả nhất mà chúng ta nên tập trung?
- Điều gì là chưa hiệu quả mà chúng ta nên rút kinh nghiệm không mắc phải nữa?

Danh sách các việc cần làm

V1.1.20230512

Thông tin buổi họp

Thời gian
Kéo dài tuỳ theo số lượng nhân sự của phòng ban tham gia, mỗi bạn khoảng 5 phút (Ví dụ: 6 bạn x5=30 phút) + 10 phút dự phòng. Sắp xếp vào thứ 6 hàng tuần buổi sáng hoặc chiều. Hoàn thành trước 16:00 để không ảnh hưởng đến công việc khác. Thông báo lịch trình trước 1 ngày làm việc.
Địa điểm
Phòng làm việc trên tầng 4, phía bên trong, nhờ các bạn ngồi tạm dưới nền và trao đổi vừa phải để không làm ảnh hưởng đến các bạn khác đang làm việc.

Chuẩn bị trước buổi họp

Bộ phận Hành chính - Nhân sự
- Thông báo và nhắc lại để mọi người trong phòng ban làm báo cáo biết và tham gia buổi họp
- Tổng hợp dữ liệu theo báo cáo Kết quả: https://business.facebook.com/adsreporting/business_view?act=1283288668795114&business_id=338929330923622&selected_report_id=527234305426456 để Xếp hạng tốt nhất giảm dần
- In Phiếu Báo cáo công việc cho tuần tiếp theo, khổ giấy A4, chọn phiên bản mới nhất: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAQIwcVYCM_abgjSUvvwXorjRX9OHq-WXzz3HM6P4pQ/edit
Bộ phận Kinh doanh
1. Điền kết quả dưới dạng dấu ✓ và ✗ vào ô tương ứng
- Nếu có thể cụ thể được bằng con số thì điền thêm bên dưới dấu kết quả đó
- Lưu ý: Chỉ điền dấu và con số (nếu có)
2. Tự tìm ra điều gì là (1) Hiệu quả nhất và (2) Chưa hiệu quả nhất
- Lần lượt theo thứ tự Xếp hạng tốt nhất giảm dần để chia sẻ và học hỏi
- Nếu mình là người biết hoặc tạo ra thì chuẩn bị bài chia sẻ khoảng 1-3 phút về điều đó
- Nếu mình chưa biết tạo ra điều đó như thế nào thì chuẩn bị câu hỏi cho người biết hoặc tạo ra điều đó

Diễn ra buổi họp

Chia sẻ về những điều (1) Hiệu quả nhất và (2) Chưa hiệu quả nhất
Bộ phận Kinh doanh
- Lần lượt mỗi bạn bắt đầu từ bạn có Doanh thu tốt nhất chia sẻ về điều (1) Hiệu quả nhất và (2) Chưa hiệu quả nhất
- Mỗi bạn nên có khoảng 5 phút để nói và trả lời câu hỏi của các bạn khác nếu có
Bộ phận Hành chính - Nhân sự
- Ghi chép lại từng ý của từng bạn ra sổ để tạo thành một bài viết hoàn chỉnh trên trang web
- Đảm bảo rằng mỗi bạn có đủ 5 phút, nếu quá thời gian thì nhắc các bạn hỏi qua tin nhắn