Biên bản họp Ngày 02/06/2023

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 26/05/2023 đến 24:00 ngày 01/06/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 02/06/2023

V1.1.20230602

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. MayHTH.1
- Điều hiệu quả:
+ Sao chép camp cũ có hiệu quả ( dựa theo báo cáo Nội dung và Đối tượng chọn những bài viết có doanh thu, AOV, ROAS, C3 cao).
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lên camp mới sử dụng bài viết có AOV cao chưa có hiệu quả.
2. LanBT.1
- Điều hiệu quả: 
+ Chọn ROAS trên 3, C3 nhiều lượt mua và chọn khác đối tượng theo bài viết đó có hiệu quả.
+ Chọn những bài viết liên quan đến bột ngũ cốc, ID 36, gối cho những đối tượng 125, 131, 80 có hiệu quả.
3. OanhNTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Sao chép camp cũ có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài có AOV cao chưa hiệu quả.
4. NganDTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Đối tượng 72, 82, bài viết theo ID 36 vẫn có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn ROAS trên 3 chưa có hiệu quả.
5. HungNT.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn bài viết theo ID 105 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài có AOV cao chưa có hiệu quả.
6. VanBT.1
- Điều hiệu quả: 
+ Camp cũ vẫn ra số.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Sao chép camp chưa có hiệu quả.
+ Đối tượng 131, 125 chưa có hiệu quả.
+ Chọn bài có AOV cao chưa có hiệu quả.
7. HangNT.1
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài có C3, AOV cao chưa có hiệu quả.