Biên bản họp Ngày 09/06/2023

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 02/06/2023 đến 24:00 ngày 08/06/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 09/06/2023

V1.1.20230609

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. MyTTT.1
- Điều hiệu quả:
+ Đối tượng 119 có hiệu quả.
+ Lên camp: so sánh tháng này với tháng trước chọn những bài viết có doanh thu, AOV cao.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Đối tượng 82 chưa có hiệu quả.
2. NganDTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn đa dạng đối tượng. Đối tượng 74, 112 có hiệu quả (hiệu quả ở quy mô nhỏ).
+ Chọn bài viết liên quan đến bột ngũ cốc có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn ROAS trên 3 chưa có hiệu quả.
3. MayHTH.1
- Điều hiệu quả:
+ Sao chép camp cũ ra kết quả nhiều hơn lên camp mới (60-40).
+ Chọn bài viết liên quan đến gối, ID36, ID5, về đồ ăn có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Camp mới sử dụng bài content mới chưa có hiệu quả.
4. OanhNTK.1
- Điều hiệu quả: 
+ Sao chép camp có MOL từ 10-20%.
+ Đối tượng 112, 102, 109 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ AOV thấp.
5. LanBT.1
- Điều hiệu quả:
+ Chọn những bài viết liên quan đến sản phẩm gối cho đối tượng 72, bài viết về bột ngũ cốc cho đối tượng 80 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Dựa vào bảng Nội dung và Đối tượng AOV, doanh thu các đơn không cao.
6. HangNT.1
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lên camp theo bảng Nội dung và Đối tượng chưa hiệu quả.