Biên bản họp Ngày 23/06/2023 - Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 16/06/2023 đến 24:00 ngày 22/06/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 23/06/2023

V1.1.20230623

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. VanBT.1
- Điều hiệu quả: 
+ Lên camp nhóm ID 5, ID 36 cho đối tượng 80 có hiệu quả (ra 1 đơn doanh thu 1.318.000đ).
- Điều chưa hiệu quả:
+ Sáng tạo nội dung mới chưa hiệu quả.
2. MyTTT.1
- Điều hiệu quả:
+ Lên bài theo form: liệt kê sản phẩm và gắn link từng sản phẩm (7 sản phẩm tháng và gắn link tháng) có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả: 
+ Viết 3 content/ngày nhưng chưa có hiệu quả.
3. OanhNTK.1
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lên camp về video chưa hiệu quả.
4. LanBT.1
- Điều hiệu quả: 
+ Viết các bài social về gối và sách đăng trên Facebook ra đơn đều.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chạy quảng cáo các bài social về gối chưa có hiệu quả.
5. MayHTH.1 
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lịch tắt quảng cáo cố định lúc 15h dẫn tới nhiều camp tiêu nhiều hơn, MOL >35%.
+ Những chiến dịch theo Báo cáo nội dung chưa đạt hiệu quả, tỉ lệ ra doanh thu còn thấp.
+ Những content mới ra ít doanh thu.
+ Bật lại những camp cũ có MOL thấp nhưng tỉ lệ ra kết quả không nhiều. 
=> Cần lên tay camp mới nhiều hơn trong 1 ngày (khoảng 15 camp) để đảm bảo có khoảng 50 camp hoạt động mỗi ngày. 
6. NganDTK.1
- Điều chưa hiệu quả:
+ Đã thử nhiều loại content, nhiều sản phẩm nhưng chưa hiệu quả.