Biên bản họp Ngày 07/07/2023 - Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 30/06/2023 đến 24:00 ngày 06/07/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 07/07/2023

V1.1.20230707

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. OanhNTK.1
- Điều hiệu quả: 
+ Các bài viết về gối cho đối tượng 109, 80 có hiệu quả.
+ Chạy quảng cáo feedback có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Các sản phẩm lẻ viết nội dung mới ra đơn ít và giá trị đơn hàng không cao.
2. NganDTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Chạy quảng cáo tin nhắn có hiệu quả.
+ Tự viết bài, chọn ảnh và đối tượng có hiệu quả.
3. HangNT.1
- Điều hiệu quả:
+ Lên content mới có hiệu quả với đối tượng 80.
+ Viết content riêng cho từng đối tượng có hiệu quả. VD: với đối tượng 125: "Bố mua quà cho mẹ",...
+ Chọn ảnh mới có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lượng content mới chưa có hiệu quả.
+ Chọn ảnh theo Báo cáo nội dung không hiệu quả.
4. LanBT.1
- Điều hiệu quả:
+ Viết bài quảng cáo mới cho sản phẩm gối với đối tượng 80 có hiệu quả.
+ Viết bài social sản phẩm gối có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lên ít camp => cố gắng lên thêm camp.
5. MyTTT.1
- Điều hiệu quả:
+ Nhóm quảng cáo có hiệu quả: 72, 105.
+ Sản phẩm có hiệu quả: Combo ăn vặt, combo dinh dưỡng.
+ Lên camp sử dụng bài viết có sẵn ID 97 cho tệp khách hàng 99 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ MOL cao, AOV thấp.
+ Bài viết mới: Chỉ được 2-3 bài ra số và chỉ ra 1 số/ngày.
6. VanBT.1
- Điều hiệu quả: 
+ Viết content vào 2 sản phẩm chính là ID36, 159 có hiệu quả.
+ Lên camp sử dụng bài viết có sẵn 6 camp/ngày/tuần.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lên camp với hình ảnh khách chụp chưa có hiệu quả.
+ Lên camp với content mới không duy trì được sang ngày thứ 2.
7. MayHTH.1
- Điều hiệu quả:
+ Lên camp khác nhóm đối tượng nhưng cùng ID bài viết (sử dụng đối tượng có doanh thu cao với ID bài viết) có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Viết content mới chưa có hiệu quả (ra đơn ít và giá trị đơn hàng không cao).