Biên bản họp Ngày 14/07/2023 - Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 07/07/2023 đến 24:00 ngày 13/07/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 14/07/2023

V1.1.20230714

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. MayHTH.1
- Điều hiệu quả:
+ Camp cũ vẫn có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lên camp mới ít hiệu quả hơn.
2. OanhNTK.1
- Điều hiệu quả: 
+ Chạy quảng cáo feedback có hiệu quả.
+ Đối tượng 109, 80 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Nội dung mới ra đơn ít và giá trị đơn hàng không cao.
3. LanBT.1
- Điều hiệu quả:
+ Sáng tạo nội dung quảng cáo mới cho sản phẩm gối, chọn đối tượng 80 có hiệu quả.
4. VanBT.1
- Điều hiệu quả:
+ Sử dụng ID bài viết có sẵn: ID36, ID159 có hiệu quả.
+ Camp chạy hình ảnh feedback của khách hàng trước đó có hiệu quả.
5. NganDTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Chạy quảng cáo feedback có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Các đối tượng mới không hiệu quả.
6. MyTTT.1
- Điều hiệu quả:
+ Đối tượng: 80, 97, 105 có hiệu quả.
+ Sản phẩm có hiệu quả: Combo ăn vặt, combo dinh dưỡng.