Biên bản họp Ngày 21/07/2023 - Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 14/07/2023 đến 24:00 ngày 20/07/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 21/07/2023

V1.1.20230721

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. DungVV.1
- Điều hiệu quả:
+ Lên nhóm quảng cáo có 1 đối tượng, 1 bài viết có hiệu quả.
+ Đối tượng 80, 109, 102, 126 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lên 3 bài khác đối tượng không hiệu quả.
2. MayHTH.1
- Điều hiệu quả:
+ Camp cũ vẫn có hiệu quả.
+ Bài viết mới gắn nhiều link có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Lên camp mới ít hiệu quả hơn.
3. OanhNTK.1
- Điều hiệu quả: 
+ Viết bài nội dung theo sản phẩm bán + gắn nhiều link có hiệu quả.
+ Đối tượng 109, 80 có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chạy quảng cáo feedback đắt hơn tuần trước, giá trị đơn hàng không cao.
+ Thử các đối tượng 131, 125, 102 chưa có hiệu quả.
4. LanBT.1
- Điều hiệu quả:
+ Gắn thêm nhiều link, combo có hiệu quả hơn.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Content mới chưa có hiệu quả.