Biên bản họp Ngày 28/07/2023 - Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Tổng hợp lại kết quả, số liệu Phiếu Báo cáo công việc hàng tuần (từ 0:00 ngày 21/07/2023 đến 24:00 ngày 27/07/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 28/07/2023

V1.1.20230728

Báo cáo công việc của từng thành viên:

1. MayHTH.1
- Điều hiệu quả:
+ Sao chép camp cũ, cùng đối tượng, cùng bài viết có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Chọn bài viết dựa theo báo cáo tuần chưa có hiệu quả.
2. OanhNTK.1
- Điều hiệu quả:
+ Camp cũ vẫn có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Sáng tạo nội dung theo 2 dạng không hiệu quả.
3. DungVV.1
- Điều hiệu quả:
+ Camp cũ vẫn có hiệu quả.
- Điều chưa hiệu quả:
+ Camp mới ra số không đều, MOL cao.
4. HangNT.1
- Điều hiệu quả:
+ Lên camp cùng 1 đối tượng, cùng bài viết có hiệu quả.