Gửi tin nhắn tự động theo trạng thái đơn hàng cho khách hàng

Gửi tin nhắn tự động qua Messenger dành cho các khách hàng đã được lên đơn trên Messenger

Gửi tin nhắn tự động theo trạng thái đơn hàng cho khách hàng
Gửi tin nhắn tự động theo trạng thái đơn hàng cho khách hàng

- Sau khi tạo đơn hàng
- Sau khi gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển
- Hãng vận chuyển cập nhật giao hàng thất bại (nếu có)
- Hãng vận chuyển cập nhật giao hàng thành công

Ứng dụng của việc gửi tin nhắn theo trạng thái đơn hàng cho khách hàng

- Convert đơn hàng bị thất bại
- Nhận đánh giá, feedback của khách hàng