Việc quan trọng thì đừng bao giờ chat về nó, hãy viết nó ra rõ ràng

Nếu nó là việc quan trọng, tất cả mọi người cần phải biết, thì đừng bao giờ chat về nó. Hãy thử viết nó ra rõ ràng và trình bày nó trực tiếp.

Việc quan trọng thì đừng bao giờ chat về nó, hãy viết nó ra rõ ràng
Việc quan trọng thì đừng bao giờ chat về nó, hãy viết nó ra rõ ràng