Lắng nghe cảm giác khó chịu, lùi lại để tìm hiểu nguyên nhân và ta sẽ tìm được hướng đi đúng đắn

Đừng thỏa hiệp với sự khó chịu.

  1. Nếu thấy khó chịu với việc: Hai người làm cùng một công việc, ở cùng một trình độ lại được trả hai mức lương khác nhau.
    Ta nên loại bỏ cách thương lượng lương theo từng cá nhân rồi xây dựng một cách trả lương bình đẳng được thể hiện bằng một hệ thống đơn giản hơn.
  2. Nếu thấy khó chịu vì phải làm việc cho cổ đông chỉ quan tâm về tiền.
    Ta sẽ cố gắng bám trụ lấy con đường kiến tạo lợi nhuận độc lập.

Tìm tòi, đào sâu, cố gắng phân tích một vài ẩn số có thể mang lại lợi ích rất lớn.

Đôi khi không cần phải hy sinh thứ gì ta không muốn.

Thành công sinh ra từ chiều sâu, không phải chiều rộng.