Hướng dẫn tối ưu kết quả Quảng cáo Facebook

Các dữ liệu dùng để đánh giá quảng cáo

- Doanh thu
- MOL = Chi phí quảng cáo/Doanh thu
- Tuỳ chỉnh cột hiển thị Doanh thu và MOL với khoảng thời gian Tối đa

Đối với Quảng cáo Facebook mới tạo

- Cho hoạt động liên tục 100% thời gian của ngày đầu tiên
- Khi được hơn 60% thời gian của ngày thứ 2 thì đánh giá
- Hoặc sớm hơn là khi có 1 quảng cáo bắt đầu có Doanh thu thì đánh giá

Đối với Quảng cáo Facebook cũ

- Khi được hơn 60% thời gian của mỗi ngày thì đánh giá
- Tương đương với khoảng từ 15:00 đến 24:00 ngày hôm đó

Đánh giá

- Trường hợp 1: Không có Doanh thu -> Tắt
- Trường hợp 2: Có Doanh thu nhưng MOL > 30% -> Tắt
- Trường hợp 3: Có Doanh thu và MOL < 30% -> Tiếp tục

Hướng dẫn tắt quảng cáo

- Tắt ở tầng Quảng cáo
- Không tắt ở tầng Chiến dịch và Nhóm quảng cáo