Viết bài quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Sáng tạo nội dung Quảng cáo Facebook để đạt hiệu quả Doanh thu/Chi phí (ROAS).

Những việc cần làm

Sáng tạo nội dung

Viết bài quảng cáo Facebook

Mỗi trang tính dành riêng cho mỗi sản phẩm.
Dựa vào nội dung 4H của mỗi sản phẩm để viết content theo công thức HSSBC.
Tiêu đề (H)
Chỉ được viết hoa những chữ cái đầu tiên. Không được viết hoa toàn bộ.
Nội dung chi tiết (SSBC)
Tối đa 2.200 ký tự.
Lần lượt chọn lựa các thành phần SSBC từ phân tích 4H của mỗi sản phẩm.
Nội dung 4H của mỗi sản phẩm trên trang web: https://shop.nhadau.com.vn/tag/tat-ca-san-pham-t10425.html

Hình ảnh và Video

Thiết kế/quay/dựng/chỉnh sửa để tạo ra phương tiện thể hiện Tiêu đề (H).
Giảm dung lượng trước khi tải lên các thư mục để sử dụng trên nhiều nền tảng.
Giảm dung lượng hình ảnh: https://www.freeconvert.com/image-compressor
Sau đó tải file hoàn chỉnh lên thư mục lưu trữ chung.
Lưu trữ lại các nguyên liệu và tải lên thực mục lưu trữ để sử dụng lâu dài sau này.
File thiết kế hình ảnh định dạng PSD: https://drive.google.com/drive/folders/113MwHRYmoes64QJhNtgZhTUFdzdEgn65

Tạo quảng cáo

Tạo 1 chiến dịch 1/1/1 để lấy được ID bài viết. Sau đó tắt ở tầng Nhóm quảng cáo và Quảng cáo.
Tạo 1 chiến dịch 1/3/1 sử dụng ID bài viết có sẵn là ID đã tạo ở bước trên. 3 Nhóm quảng cáo khác nhau đối tượng, chọn lần lượt theo thứ tự. Lưu ý: Không chọn các đối tượng có ghi chú "Không dùng nữa".

Tạo ID bài viết

Chọn file phương tiện: Hình ảnh của doanh nghiệp.
Văn bản chính: Nhập Nội dung chi tiết.
Tiêu đề: Nhập tiêu đề.
Mô tả: Nhập 1-3 câu đầu tiên của Nội dung chi tiết.
Nút kêu gọi hành động: Chọn Mua ngay.
Đích đến: Trang web.
URL trang web nhập có dạng: https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?product_id=[ID sản phẩm]
Tiện ích bổ sung trên trình duyệt: Chọn Không có.

Tạo Chiến dịch

Chọn mục tiêu chiến dịch: Doanh số/Chiến dịch doanh số thủ công.
Đặt tên theo Mẫu. Điền vào trường văn bản mở để được tên chiến dịch hoàn chỉnh gồm: Ngày_Nhân sự_Content_V2.1___
Chọn Tắt: Dùng danh mục.
Ngân sách chiến dịch hàng ngày: 80.000 ₫.

Tạo Nhóm quảng quảng cáo

Đặt tên theo Mẫu. Điền vào trường văn bản mở để được tên chiến dịch hoàn chỉnh gồm: Ngày_Đối tượng___
Vị trí chuyển đổi: Trang web.
Mục tiêu hiệu quả: Tối ưu hoá số lượt chuyển đổi.
Pixel: Pixel của Công ty TNHH MTV Đậu Care.
Sự kiện chuyển đổi: Mua hàng.
Lên lịch bắt đầu chạy là 01:00 ngày làm việc tiếp theo.
Chuyển sang lựa chọn đối tượng ban đầu.
Chọn lần lượt theo thứ tự: Đối tượng đã lưu hoặc Đối tượng tuỳ chỉnh.

Tạo quảng cáo

Đặt tên theo Mẫu. Điền vào trường văn bản mở để được tên chiến dịch hoàn chỉnh gồm: ID sản phẩm___
Chọn Trang Facebook: Nhà Đậu.
Thiết lập quảng cáo chọn: Sử dụng bài viết có sẵn.

Seeding

Seeding trên ID bài viết quảng cáo bằng cách nhập ID bài viết vào Cột E công cụ Seeding tự động: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YrlA-nbufcIv-9nZ4DrJUn2tWdfCnzCPU6snj2EXwvc/edit#gid=1529482970
Seeding trên URL trang web thủ công.

Duy trì 10 chiến dịch hoạt động mỗi ngày

Duy trì luôn có 3 nhóm quảng cáo hoạt động trong mỗi chiến dịch

Đánh giá mỗi Nhóm quảng cáo sau 3-5 ngày hoạt động liên tục, nếu không hiệu quả thì tắt.
Chỉ giữ lại những Nhóm quảng cáo hiệu quả.
Sao chép nhóm đang hiệu quả để tạo nhóm mới, chỉ thay đổi đối tượng.

Đo lường kết quả

Số lượng bài quảng cáo Facebook đạt

Số lượng bài quảng cáo Facebook đạt định mức ROAS khi nhiệm thu trong Báo cáo kết quả của mỗi nhân sự: https://adsmanager.facebook.com/adsmanager/reporting/manage?act=1235373047147051&business_id=744637821003734

Cơ chế Thưởng

Nhiệm thu bài quảng cáo Facebook khi Số tiền đã chi tiêu của 1 chiến dịch vượt 500.000 ₫:
- ROAS>5 thưởng 650.000 ₫.
- ROAS>4 thưởng 400.000 ₫.
- ROAS>3,33 thưởng 200.000 ₫.
- ROAS>3 thưởng 150.000 ₫.

Lịch sử cải tiến

V2.1.20240323

Điều chỉnh theo hướng sáng tạo nội dung giữ vai trò chính.
Bổ sung cơ chế đo lường và đánh giá kết quả.

V1.4.20230624

Cải tiến ID bài viết hiệu quả bằng cách: Viết lại content. Giữ nguyên hình ảnh, đối tượng và URL trang web.

V1.3.20230615

Cải tiến ID bài viết hiệu quả bằng cách: Ghép hình ảnh dạng album. Giữ nguyên content, đối tượng và URl trang web.
Thử nghiệm tăng giá trị trên mỗi đơn hàng AOV bằng cách quảng cáo đến link sản phẩm theo tháng.

V1.2.20230610

Thử nghiệm tăng giá trị trên mỗi đơn hàng AOV bằng cách quảng cáo đến link sản phẩm theo tháng.
Tập trung bán sản phẩm ID 159.

V1.1.20230609

Tạo hệ thống.
Lưu ý Chính sách quảng cáo Facebook để viết content: https://transparency.fb.com/vi-vn/policies