Hướng dẫn tạo Hệ thống tự động convert khách hàng bằng tin nhắn Messenger

H2: Hoạt động - Cách thức hoạt động

V1.1.20230322

Hệ thống chỉ gửi tin nhắn được cho khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ tin nhắn cuối cùng của khách hàng. Để gửi được hàng ngày thì khách hàng phải đăng ký Nhận tin nhắn định kỳ hàng ngày (nhận 1 tin nhắn mỗi ngày tối đa 6 tháng tiếp theo)
1. Tự động gửi tin nhắn có nội dung chăm sóc khách hàng ngẫu nhiên sau 1 giờ kể từ tin nhắn cuối cùng của khách hàng
- S1.2 -> S5.1
2. Tự động gửi tin nhắn có nội dung chăm sóc khách hàng ngẫu nhiên sau 23 giờ 30 phút kể từ tin nhắn cuối cùng của khách hàng
- S1.5 -> S5.1
3. Tự động gửi tin nhắn có nội dung chăm sóc khách hàng ngẫu nhiên hàng ngày lúc 8:00 chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký Nhận tin nhắn định kỳ hàng ngày
- Nút đăng ký Nhận tin nhắn chỉ hiển thị 1 lần duy nhất trong tin nhắn đầu tiên (tin nhắn sau 1 giờ đầu tiên)
- Lên lịch gửi tin nhắn hàng ngày lúc 8:00: Broadcast -> S4.1

V1.2 (Chưa làm)

Có thể cải thiện thêm:
- Nội dung chăm sóc khách hàng có ý nghĩa convert khách mua hàng nhiều hơn bằng cách giới thiệu sản phẩm theo tháng. Ví dụ: Nội dung 2641
- Link có chứa utm_source=3126 để theo dõi kết quả

Nội dung chăm sóc khách hàng

Là kho nội dung Kiến thức tuần thai 120 ảnh tương đương 120 block nội dung
Để đảm bảo nguyên tắc 1 tin nhắn nên phải dùng mẫu Gallery
- 1 Tin nhắn tức là chỉ có 1 card Gallery
- Sau này bổ sung thêm nội dung vào cùng Gallery đó theo chiều ngang