Hướng dẫn cấp tài khoản phụ trang Thương mại điện tử Shopee

Mục tiêu

Đảm bảo an toàn khi cấp quyền truy cập tài khoản phụ để: Phụ trách xử lý đơn, Phụ trách tài chính... trên trang Thương mại điện tử Shopee

H2: Hoạt động - Cách thức hoạt động

V1.1.20230508

Trang cấp quyền truy cập: https://subaccount.shopee.com/
Trang tạo thành viên: https://subaccount.shopee.com/member
- Tên thành viên: Nhập đầy đủ họ và tên
- Số điện thoại: Để nhận mã xác minh, là số điện thoại chưa đăng ký tài khoản phụ Shopee. Nếu đã đăng ký thì phải xác minh qua email.
- Mã đăng nhập: Theo cú pháp "nhadau:"+"mã nhân viên". Ví dụ: nhadau:kiennt.1
Chọn quyền theo Nhóm vai trò