Hướng dẫn: Chạy quảng cáo Facebook với landing page sử dụng ảnh Kiến thức tuần thai

Mục tiêu
H2: Hoạt động - Cách thức hoạt động
V1.1.20230508
Tạo landing page sủ dụng ảnh Kiến thức tuần thai
Trang tính tạo page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWgyrGyI64pZlulQCILaF77dN0-IxoLL-fwqLNh-utY/edit#gid=1376599194
Điền id là số thứ tự tiếp diễn không trùng , điền Image là link hình ảnh . Nếu có nhiều hình ảnh thì cách nhau bằng dấu ","
Thư mục lưu trữ hình ảnh Kiến thức tuần thai: https://drive.google.com/drive/folders/12psRNH-iTfvXiz6emiQT6PN5faTt8c9g
Tạo link hình ảnh
Tạo quảng cáo sử dụng landing page mới