Hệ thống Quy tắc tự động Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Đảm bảo điều chỉnh tổng chi tiêu theo tình hình thị trường mỗi ngày để đạt được kết quả tốt nhất bằng cách điều chỉnh ngân sách của mỗi chiến dịch: Đắt thì tiêu ít. Rẻ thì tiêu nhiều.

Ý nghĩa

Quá trình phát triển là một cuộc tìm kiếm. Những công việc thường ngày sẽ là trục của bánh xe, còn những cuộc tìm kiếm sẽ chuyển động xung quanh trục đó.

Tiêu chuẩn

Thành tạo tất cả Các việc phải làm trong Tài liệu hướng dẫn. Chủ động phát hiện ra vấn đề và cố gắng tự giải quyết vấn đề của mình.

Các việc phải làm

Tạo các quy tắc trong mỗi tài khoản quảng cáo

Quy tắc 1
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Điều kiện:
Đã chi tiêu > 120000
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 3.33-10000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 2
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách chiến dịch hàng ngày lên: 20%
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 8-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 3
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách chiến dịch hàng ngày: 20%
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 80000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 1-5
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 4
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 2000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 80000
Tần suất hành động: Mỗi ngày một lần
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 00:30 đến 01:00
Quy tắc 5
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 2000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 80000
Tần suất hành động: Mỗi ngày một lần
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 01:00 đến 01:30
Quy tắc 6
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả các chiến dịch đã tạm dừng
Hành động: Bật chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 7
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 1-10000
Đã chi tiêu > 120000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 16:00 đến 16:30
Quy tắc 8
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả các chiến dịch đã tạm dừng
Hành động: Bật chiến dịch
Điều kiện:
Đã chi tiêu < 120000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Hàng ngày. Vào 00:00 Giờ TP Hồ Chí Minh
Quy tắc 9
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 1-10000
Đã chi tiêu > 80000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Hàng ngày. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 16:00 đến 16:30
Quy tắc 10
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 11
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tắt chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 5-10000
Đã chi tiêu > 40000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Liên tục. Quy tắc chạy thường xuyên nhất có thể (thường là 30-60 phút/lần).
Quy tắc 12
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 2000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 200000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 3.33-4.99
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 13
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 2000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 14
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 2000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 80000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 3.33-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 15
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 2000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 200000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 3.33-4.99
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 16
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 2000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: không phải 5-7.99
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 17
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Tăng ngân sách hàng ngày lên: 2000000
Giới hạn ngân sách hàng ngày tối đa: 800000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 8-10000
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 18
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 2000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 400000
Tần suất hành động: Mỗi giờ một lần
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 5-7.99
Khoảng thời gian: Hôm nay
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 08:00 đến 23:30
Quy tắc 19
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả các chiến dịch đã tạm dừng
Hành động: Bật chiến dịch
Điều kiện:
ROAS của lượt mua trên trang web: 3.33-10000
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Hàng ngày. Vào 00:00 Giờ TP Hồ Chí Minh
Quy tắc 20
Áp dụng quy tắc cho: Tất cả chiến dịch đang hoạt động
Hành động: Giảm ngân sách hàng ngày: 2000000
Mức sàn tối thiểu cho ngân sách hàng ngày: 80000
Tần suất hành động: Mỗi ngày một lần
Khoảng thời gian: Tối đa
Lịch trình: Tuỳ chỉnh. Tất cả các ngày trong tuần. Từ 23:30 đến 23:30

Báo cáo đo lường

Báo cáo hàng ngày lúc 17:00 bằng tin nhắn trong nhóm Kinh doanh theo mẫu
Chiến dịch rẻ, được tăng ngân sách có ra nhiều số? Có bao nhiêu?
Chiến dịch đắt, được tạm dừng có tiết kiệm chi phí? Có bao nhiêu?

Lịch sử cải tiến

V1.5.20231123

Bổ sung danh sách các quy tắc đầy đủ.

V1.4.20231113

Bổ sung thêm quy tắc Tăng ngân sách để đảm bảo ngày Rẻ thì tiêu nhiều (gấp 2 lần ngày Đắt).
Duy trì đều đặn tổng số lượng chiến dịch hoạt động mỗi ngày là 60 để kiểm soát được biến động chi phí mỗi ngày.
Theo dõi thêm chỉ số đo lường quan trọng.

V1.3.20230616

Điều chỉnh Quy tắc từ Số kết quả => ROAS

V1.2.20230606

Bỏ bớt quy tắc tự động tầng nhóm quảng cáo.

V1.1.20230517

Tạo quy tắc tự động. Điều chỉnh tự động nhưng phải áp dụng thủ công cho từng chiến dịch.