Hướng dẫn xây dựng bộ phận Kế toán Tài chính

Mục tiêu

Ghi nhận được kết quả kinh doanh và tình hình sức khoẻ tài chính

Cách thức hoạt động

V1.1.20230504

Báo cáo Kết quả Kinh doanh

Hoàn thiện được Báo cáo Kết quả Kinh doanh: https://nhanh.vn/accounting/report/businessresult?storeId=137003

Bảng cân đối Kế toán

Hoàn thiện được bảng Cân đối Kế toán: https://nhanh.vn/accounting/report/balancesheet?storeId=137003