Hệ thống Tài chính Kế toán

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm hỗ trợ bộ phận marketing và điều hành hoàn thành trách nhiệm của họ, đáp ứng các chỉ tiêu về lợi nhuận, đảm bảo nguồn vốn khi cần thiết với lãi suất hợp lý nhất, báo cáo kết quả với tổng giám đốc điều hành.

Các việc phải làm

Nhập các Phiếu thành Bút toán trên phần mềm

Cập nhật các phiếu thu, chi, nhập, xuất đã được bộ phận Thủ quỹ thanh toán lên phần mềm.

Theo dõi sao kê các tài khoản ngân hàng

Bổ sung các bút toán chuyển quỹ, báo nợ, báo có từ sao kê (không có Phiếu) lên phần mềm.

Bổ sung giấy tờ cần thiết cho các bút toán

Chủ động phát hiện các giấy tờ cần bổ sung để chứng minh cho các bút toán hợp lệ.
Phối hợp với bộ phận Hành chính để bổ sung và lưu trữ giấy tờ cần thiết: giấy tờ, hợp đồng, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho.

Quản lý các Tài khoản kế toán đúng nguyên tắc

Định khoản, phân loại tài khoản con, đặt tên đúng nguyên tắc

Chủ động theo dõi báo cáo để phát hiện và sửa lỗi

Phát hiện và sửa lỗi Báo cáo tổng hợp theo tài khoản

Phát hiện và sửa lỗi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Phát hiện và sửa lỗi Báo cáo cân đối kế toán của doanh nghiệp

Chủ động theo dõi báo cáo thuế để kịp thời cân đối

Cân đối Thuế giá trị gia tăng VAT

Cố vấn phương án đúng đắn
Chủ động phát hiện ra vấn đề và đề xuất giải pháp để kịp kỳ nộp báo cáo tiếp theo

Cân đối Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cố vấn phương án đúng đắn
Chủ động phát hiện ra vấn đề và đề xuất giải pháp để kịp kỳ nộp báo cáo tiếp theo

Đo lường và đánh giá

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã đúng chưa?
Báo cáo cân đối kế toán của doanh nghiệp đã đúng chưa?
[-----

Lịch sử cải tiến

V1.4.20231130

Điều chỉnh việc Báo cáo hàng ngày bằng tin nhắn thành Báo cáo 1 lần/tuần bằng cách trình bày các chỉ số đánh giá trong buổi họp thứ 6.

V1.3.20231110

Rút gọn các công việc đã được tự động hoá: Thanh toán tiền quảng cáo Facebook.
Bổ sung các việc phải làm hàng ngày: Nhập phiếu thành bút toán trên phần mềm, Theo dõi sao kê các tài khoản ngân hàng, Bổ sung giấy tờ cần thiết cho các bút toán, Quản lý tài khoản kế toán đúng nguyên tắc, Chủ động theo dõi các báo cáo và sửa lỗi, Chủ động theo dõi báo cáo thuế để kịp thời cân đối.

V1.2.20230620

Bổ sung việc phải làm: Thanh toán tiền quảng cáo Facebook.

V1.1.20230504

Tạo tài liệu.
Bổ sung việc phải làm: Hoàn thiện Báo cáo Kết quả kinh doanh và Bảng cân đối Kế toán.
-----]