Văn hoá 6C

Chia sẻ

- Chia sẻ mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, vấn đề bức xúc cho đúng người, đúng đối tượng

Công nghiệp

- Mọi việc cần có checklist, form mẫu, quy trình, kịch bản, kế hoạch, phiên bản, mã tài liệu

Chủ động

- Dám làm việc mới, dám chịu rủi ro, dám thẳng thắn

Chất lượng

- Luôn sẵn sàng nâng cấp, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, quy trình

Cầu tiến

- Luôn sẵn sàng học hỏi: tự học và học từ người khác

Con voi

- Có kế hoạch tổng thể cho tất cả dự án, công việc