Hệ thống Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Đảm bảo kết quả kinh doanh Quảng cáo Facebook đạt hiệu quả ROAS>3.33 (trung bình tuần)

Các việc phải làm

Quản lý Quy tắc hoạt động theo kế hoạch

00:00: Quy tắc 8 tự kiểm tra
Bật chiến dịch đã tắt nếu đã chi tiêu <120.000 trong khoảng thời gian tối đa
00:00: Quy tắc 19 tự kiểm tra
Bật chiến dịch đã tắt nếu ROAS>3.33 trong khoảng thời gian tối đa
00:30: Quy tắc 4 tự kiểm tra
Giảm ngân sách các chiến dịch đang hoạt động 2.000.000 về tối thiểu 80.000
Mỗi 60 phút quy tắc 1 tự kiểm tra
Tắt chiến dịch nếu ROAS<3.33 và đã chi tiêu >120.000 trong khoảng thời gian tối đa
Mỗi 60 phút, quy tắc 6 tự kiểm tra
Bật lại chiến dịch đã tạm dừng nếu ROAS>5 trong khoảng thời gian hôm nay
Mỗi 60 phút, quy tắc 9 tự kiểm tra an toàn
Tắt chiến dịch nếu ROAS<1 và đã chi tiêu >80.000 trong khoảng thời gian hôm nay
Mỗi 60 phút, quy tắc 11 tự kiểm tra an toàn
Tắt chiến dịch nếu ROAS<5 và đã chi tiêu >40.000 trong khoảng thời gian hôm nay
08:00-23:30: Quy tắc 12 và 15 tự điều chỉnh ngân sách
Điều chỉnh ngân sách chiến dịch đang hoạt động là 400.000 nếu ROAS: 3.33-4.99 trong khoảng thời gian hôm nay
Tăng ngân sách: Quy tắc 12
Giảm ngân sách: Quy tắc 15
08:00-23:30: Quy tắc 16 và 18 tự điều chỉnh ngân sách
Điều chỉnh ngân sách chiến dịch đang hoạt động là 800.000 nếu ROAS: 5-7.99 trong khoảng thời gian hôm nay
Tăng ngân sách: Quy tắc 16
Giảm ngân sách: Quy tắc 18
08:00-23:30: Quy tắc 17 tự điều chỉnh ngân sách
Điều chỉnh ngân sách chiến dịch đang hoạt động là 1.600.000 nếu ROAS: 8-10000 trong khoảng thời gian hôm nay
Tăng ngân sách: Quy tắc 17
23:30: Quy tắc 20 tự kiểm tra
Giảm ngân sách các chiến dịch đang hoạt động 2.000.000 về tối thiểu 80.000
Trường hợp đặc biệt phải tắt tất cả
Tắt tất cả chiến dịch đang hoạt động, tự kiểm tra thường xuyên mỗi 60 phút: Quy tắc 10.

Tạo quảng cáo là bài viết mới

Duy trì tổng số 45 chiến dịch hoạt động mỗi ngày. Nhài 25 ("_rate"+"_video"), Thuận 15 ("_rate"), Thư 5 ("_196").
Tổng số chiến dịch hoạt động mỗi ngày = Số hạt giống mới + Số hạt giống chính
Dự kiến mỗi ngày sẽ chi tiêu tối thiểu: 45*40000= 1800000 VND.
Ghi nhớ Số hạt giống chính và Số hạt giống mới cập nhật mới nhất và lưu đến 16:00
Số hạt giống chính
Số hạt giống mới còn lại
Gieo bổ sung hạt giống mới
Dựa trên số hạt giống mới còn lại, cần gieo bổ sung hạt giống mới = 80 - Số hạt giống chính - Số hạt giống mới còn lại
Chỉ quảng cáo những sản phẩm sản xuất được có giá vốn tốt. Không quảng cáo những sản phẩm nhập ngoài.
Chuẩn bị nội dung
Nếu chưa có thì tải lên bổ sung đúng thư mục
Viết nội dung theo cấu trúc Tiêu đề + Nội dung chính
Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, tích cực
Không dùng ký tự đặc biệt, có dấu hiệu che dấu nội dung
Chọn liên kết trang web bán hàng mới
Tạo 1 Chiến dịch
Chọn mục tiêu chiến dịch: Doanh số
Chọn Chiến dịch doanh số thủ công
Bật Mẫu tên chiến dịch. Trường văn bản mở điền Nhân viên + "_" + Mã phiên bản. Ví dụ: KienNT.1_v20231115.
Tắt Dùng danh mục
Bật Ngân sách chiến dịch Advantage. Đặt ngân sách hàng ngày là 80.000 ₫.
Tạo 1 Nhóm quảng cáo/1 Chiến dịch
Bật Mẫu tên nhóm quảng cáo
Chọn Vị trí chuyển đổi là Trang web
Chọn Mục tiêu hiệu quả là Tối đa hoá lượt chuyển đổi
Chọn Sự kiện chuyển đổi là Lượt mua hàng
Đặt Ngày bắt đầu là 01:00 ngày mai
Chuyển sang lựa chọn đối tượng ban đầu. Chọn đối tượng có sẵn là Đối tượng tùy chỉnh hoặc Đối tượng đã lưu. Chỉ chọn đối tượng là: 1 (Tệp rộng) hoặc 3 (Remarketing).
Bật Đối tượng tùy chỉnh Advantage.
Tạo 1 Quảng cáo/1 Nhóm quảng cáo
Bật Mẫu tên quảng cáo. Trường văn bản mở điền id + Mã sản phẩm. Ví dụ: id2.
Chọn Trang Facebook là Nhà Đậu.
Chọn Tài khoản Instagram là nhadau.official.
Chọn Thiết lập quảng cáo là Sử dụng bài viết có sẵn.
Nhập ID Bài viết là ID bài viết tương ứng với Đối tượng đã chọn.
Seeding 5 cảm xúc thủ công (3 Thích + 1 Yêu thích + 1 Thương thương).
Seeding 3 bình luận tự động làm mẫu hướng dẫn khách hàng đặt hàng trên trang web hoặc tag chồng mua cho làm quà.
Nhập ID bài viết vào cột D công cụ bình luận tự động.

16:00: Làm mới và Lưu lại tất cả các báo cáo

Làm mới và Lưu để có số liệu mới nhất.

Tạm dừng tạo quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn

Tạo 1 Chiến dịch
Chọn mục tiêu chiến dịch: Doanh số
Chọn Chiến dịch doanh số thủ công
Bật Mẫu tên chiến dịch. Trường văn bản mở điền Nhân viên + "_" + Mã phiên bản. Ví dụ: KienNT.1_v20231115.
Tắt Dùng danh mục
Bật Ngân sách chiến dịch Advantage. Đặt ngân sách hàng ngày là 80.000 ₫.
Tạo 1 Nhóm quảng cáo/1 Chiến dịch
Bật Mẫu tên nhóm quảng cáo
Chọn Vị trí chuyển đổi là Trang web
Chọn Mục tiêu hiệu quả là Tối đa hoá lượt chuyển đổi
Chọn Sự kiện chuyển đổi là Lượt mua hàng
Đặt Ngày bắt đầu là 01:00 ngày mai
Mở báo cáo Nội dung để chọn Đối tượng: Sắp xếp theo ROAS từ cao xuống thấp. Lần lượt chọn theo sắp xếp hiệu quả nhất giảm dần là cặp Đối tượng và Nội dung.
Lưu ý: Không sử dụng các ID bài viết bất thường. Ví dụ: Hình ảnh nhỏ vì bị mất ảnh. ID bài viết không có tương tác hoặc số tương tác trên bài khác với trên báo cáo (thường xảy ra với các bài được sử dụng trong một số ít quảng cáo)
Chuyển sang lựa chọn đối tượng ban đầu. Chọn đối tượng có sẵn là Đối tượng tùy chỉnh hoặc Đối tượng đã lưu.
Bật Đối tượng tùy chỉnh Advantage.
Tạo 1 Quảng cáo/1 Nhóm quảng cáo
Bật Mẫu tên quảng cáo. Trường văn bản mở điền id + Mã sản phẩm. Ví dụ: id2.
Chọn Trang Facebook là Nhà Đậu.
Chọn Tài khoản Instagram là nhadau.official.
Chọn Thiết lập quảng cáo là Sử dụng bài viết có sẵn.
Nhập ID Bài viết là ID bài viết tương ứng với Đối tượng đã chọn.

Đo lường và đánh giá

ROAS trung bình tuần là bao nhiêu?
Ngày rẻ có tiêu nhiều không? Ngày đăt có tiêu ít không?
Bài viết mới tạo nào trong tuần hiệu quả nhất?

Lịch sử cải tiến

V1.12.20231204

Tạm dừng tạo quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn.
Thử nghiệm nhiều hơn tạo quảng cáo là tạo bài viết mới: sử dụng ảnh đánh giá (_rate) và video tiktok (_video)

V1.11.20231130

Làm nổi bật việc phải làm là Làm mới và lưu các báo cáo để có dữ liệu mới nhất.
Điều chỉnh: Duy trì số lượng quảng cáo tạo bài viết mới hoạt động mỗi ngày là 15: Nhài 5 (_rate), Thuận 5 (_rate), Thư 5 (_196).
Điều chỉnh: Duy trì số lượng quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn là 50: Nhài 50.
Điều chỉnh quy tắc tự động tahy đổi ngân sách theo khoảng ROAS hôm nay:
- ROAS: 3.33-4.99: 400.000
- ROAS: 5-7.99: 800.000
- ROAS: 8-10000: 1.600.000
Điều chỉnh việc Báo cáo hàng ngày bằng tin nhắn thành Báo cáo 1 lần/tuần bằng cách trình bày các chỉ số đánh giá trong buổi họp thứ 6.

V1.10.20231123

Bổ sung chi tiết hướng dẫn vận hành quy tắc tự động
Giữ trạng thái Bật các quy tắc: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18

V1.9.202321

Điều chỉnh tổng số chiến dịch duy trì hàng ngày từ 60 lên 80
Bổ sung thêm việc phải làm: Tạo quảng cáo là bài viết mới

V1.8.20231108

Cập nhật cách tạo Quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn theo báo cáo Nội dung sắp xếp ROAS tối da từ cao xuống thấp.
Duy trì 60 chiến dịch.

V1.7.20231030

Tạo hệ thống.