Hệ thống Kinh doanh bằng Livestream

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng trên Livestream tiết kiệm chi phí hơn.

Ý nghĩa

Quá trình phát triển là một cuộc tìm kiếm. Những công việc thường ngày sẽ là trục của bánh xe, còn những cuộc tìm kiếm sẽ chuyển động xung quanh trục đó.

Các việc phải làm

Livestream trên Shopee

Bảng diều khiển LIVE chuyên nghiệp: https://live.shopee.vn/pc/setup

Livestream trên Tiktok

Bảng điều khiển LIVE chuyên nghiệp: https://shop.tiktok.com/streamer/live/product/list

17:00 Đo lường và báo cáo

Báo cáo kết quả hàng ngày lúc 17:00 bằng cách nhắn tin đến nhóm Kinh doanh theo mẫu:
[Ngày tháng năm]
Số Livestream phát trên Shopee:
Thời gian phát Livestream trên Shopee:
Doanh thu trên Shopee:
Số đơn hàng trên Shopee:
Số Livestream phát trên Tiktok:
Thời gian phát Livestream trên Tiktok:
Doanh thu trên Tiktok:
Số đơn hàng trên Tiktok:

Lịch sử cải tiến

V1.1.20231117

Tạo tài liệu.