Quản lý Khoản phải chi

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm chi, ghi nhận, thống kê các khoản phải chi.
Cập nhật lên báo cáo trên phần mềm nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Báo cáo kết quả với Trưởng phòng tài chính.

Các việc phải làm

Quyết toán công nợ với Nhà cung cấp

Quyết toán hết công nợ với Nhà cung cấp bằng cách gián tiếp thông qua bộ phận Dịch vụ - Vận hành kho hàng: Tạo phiếu xuất nhập kho đúng, thông báo khoản chi.
Chỉnh sửa bút toán khi cần cho đúng tình trạng thực tế.

Ngày cuối cùng của tháng cần quyết toán công nợ với Facebook

Bấm nút Thanh toán ngay để trả hết công nợ của các tài khoản quảng cáo Facebook

Nhập các Phiếu chi lên phần mềm

Thêm mới các bút toán tất cả các phiếu chi giấy lên phần mềm, định khoản đúng tài khoản.

Nhập các khoản chi khác lên phần mềm

Loại phiếu Khác là các khoản chi không viết ra thành Phiếu giấy.

Tiêu chí đánh giá kết quả

Số dư tiền trong các tài khoản (ngân hàng và tiền mặt) đã đúng chưa? Khớp với thực tế chưa?
Tổng phải trả Nhà cung cấp do đang nợ là bao nhiêu?

Lịch sử cải tiến

V1.1.20231206

Tạo hệ thống.