Quản lý Khoản phải chi

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm chi, ghi nhận, thống kê các khoản phải chi.
Cập nhật lên báo cáo trên phần mềm nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Báo cáo kết quả với Trưởng phòng tài chính.

Các việc phải làm

Đảm bảo số dư các tài khoản tiền

Cần giữ các tài khoản có định mức tối thiểu - tối đa để sẵn sàng cho các khoản phải chi.
Theo dõi số thực tế khớp với trên phần mềm: https://nhanh.vn/accounting/report/account?fromDate=01%2F01%2F2020
Tiền mặt
11115: ThaoVTP.1 - VPBANK: 5.000.000 - 10.000.000
11116: Hộp tiền mặt: 5.000.000 - 10.000.000
11119: Két tiền mặt: 30.000.000 - 200.000.000
Tiền gửi ngân hàng
11219: VPBANK - 4668 - Công ty TNHH MTV Đậu Care: 30.000.000 - 200.000.000
Khi cần thêm tiền thì nhắn vào trong nhóm Tài chính: https://www.messenger.com/t/6298046910243414

Trả khoản chi Lương

Dự trù từ ngày 20-30 hàng tháng khoảng 100.000.000 để trả Lương.
Ưu tiên đủ lương, sau đó còn bao nhiêu thì chi những khoản khác.

Trả khoản chi với Nhà cung cấp

Kiểm tra trạng thái xuất hoá đơn VAT.
Trả hết bằng cách gián tiếp thông qua bộ phận Dịch vụ - Vận hành kho hàng: Tạo phiếu xuất nhập kho đúng, thông báo khoản chi.
Được phép chỉnh sửa bút toán trên phần mềm theo tình trạng thực tế.
Theo dõi số thực tế khớp với trên phần mềm: https://nhanh.vn/accounting/debts/supplier
Chi ngay khi có tiền và phù hợp với kế hoạch chi.

Trả khoản chi khác

Kiểm tra trạng thái xuất hoá đơn VAT.
Trả hết bằng cách gián tiếp thông qua Phiếu chi: Viết phiếu chi.
Theo dõi số thực tế khớp với trên phần mềm: https://nhanh.vn/accounting/debts/supplier
Chi ngay khi có tiền và phù hợp với kế hoạch chi.

Nhập các Phiếu chi lên phần mềm

Thêm mới các bút toán tất cả các phiếu chi giấy lên phần mềm, định khoản đúng tài khoản.

Nhập các khoản chi khác lên phần mềm

Loại phiếu Khác là các khoản chi không viết ra thành Phiếu giấy.

Ngày 4 hàng tháng Trích lập dự phòng tiền lương tháng 13

Sau ngày 3 hàng tháng, có dữ liệu tổng tiền lương tháng trước đó, trích lập dự phòng tiền lương tháng 13 trước khi chi trả cổ tức cho cổ đông.
Tổng số tiền trích lập dự phòng là 10% Tổng tiền lương phải trả của tháng đó.
Hạch toán bút toán: Nợ: 6421. Có: 3341.

Ngày 5 hàng tháng Trả cổ tức bằng tiền mặt

Áp dụng khi công ty có lãi.
Tỷ lệ 10% Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.
Hạch toán vào Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp cùng tháng đó.
Thông báo trong nhóm Tài chính: https://www.messenger.com/t/6298046910243414

Ngày cuối cùng của tháng cần quyết toán công nợ với Facebook

Bấm nút Thanh toán ngay để trả hết công nợ của các tài khoản quảng cáo Facebook

Đảm bảo nguyên tắc Chi

Khoản chi trên 20.000.000 và có hoá đơn VAT thì phải chuyển khoản từ tài khoản công ty - VPBank 4668.
Đa số các khoản chi đều chuyển khoản từ tài khoản công ty - VPBank 4668.
Khoản chi bằng tiền mặt thì lấy từ két.
Thu thập nhiều chứng từ cần thiết: Hoá đơn VAT

Tiêu chí đánh giá kết quả

Check đúng số dư các tài khoản tiền thực tế khớp với trên phần mềm chưa?
Check đúng công nợ Nhà cung cấp thực tế khớp với trên phần mềm chưa?
[-----

Lịch sử cải tiến

V2.3.20240320

Bổ sung thêm Nguyên tắc Chi
Kiểm tra hoá đơn VAT các khoản chi.

V2.2.20240307

Bổ sung việc đảm bảo số dư các tài khoản tiền. Thay đổi vị trí các việc theo ưu tiên: Mức độ quan trọng và thời gian diễn ra. Điều chỉnh tiêu chí đánh giá kết quả: Check.

V2.1.20240305

Bổ sung thêm Trích lập dự phòng tiền lương tháng 13 và Trả cổ tức bằng tiền mặt

V1.1.20231206

Tạo hệ thống.
-----]