5 Cấp độ giải quyết vấn đề khó khăn trong công việc

Có 5 cấp độ giải quyết vấn đề khó khăn trong công việc:
1. Chờ đến khi được yêu cầu.
2. Chủ động yêu cầu phải làm gì.
3. Đề xuất hành động, sau đó giải quyết vấn đề.
4. Tự giải quyết vấn đề, nhận lời khuyên ngay lập tức.
5. Tự giải quyết vấn đề, sau đó cập nhật thường xuyên vào phiếu mô tả công việc trong cuộc gặp hàng thứ 6 hàng tuần.
Nhân viên ở mức đạt cần áp dụng các cấp độ 3, 4 và 5. Không phải cấp độ 1 và 2.