Hệ thống Quảng cáo Lazada

Mục tiêu

Đảm bảo kết quả kinh doanh Quảng cáo Shopee đạt hiệu quả ROAS>5 (trung bình tuần)

Các việc phải làm

16:00 Tạo quảng cáo mới

17:00 Đo lường và báo cáo

Báo cáo kết quả hàng ngày lúc 17:00 bằng cách nhắn tin đến nhóm Quảng cáo theo mẫu:
[Ngày tháng năm]
Chi phí quảng cáo:
Doanh thu quảng cáo:
ROAS quảng cáo:
[-----

Lịch sử cải tiến

V1.1.20231214

Tạo hệ thống.
-----]