Chiến lược về Văn hoá

Mục tiêu

Xây dựng văn hoá làm việc tập trung, hiệu quả, không sao nhãng và độc lập. Giúp đạt được mục tiêu của công ty đồng thời phát triển kỹ năng cho mỗi cá nhân.

Nội dung chi tiết

Coi trọng ý tưởng đằng sau công việc hơn là kết quả của công việc đó