[Sáng tạo] Tìm kiếm sản phẩm mới đăng Shopee

Mục tiêu

Tìm kiếm sản phẩm mới đăng Shopee để đạt hiệu quả Doanh thu/Chi phí (ROAS).

Những việc cần làm

Công thức giá sản phẩm

Giá niêm yết = Giá vốn x3
Giá hàng ngày = Giá vốn x2,2
Giá Ngày Sale = Giá vốn x2

Đo lường kết quả

Cơ chế Thưởng

Nhiệm thu sản phẩm đăng Shopee khi Số tiền quảng cáo đã chi tiêu cho sản phẩm đó vượt 500.000 ₫:
- ROAS>5 thưởng 650.000 ₫.

Số lượng sản phẩm mới đăng Shopee đạt

Số lượng sản phẩm mới đăng Shopee đạt định mức ROAS khi nhiệm thu trong báo cáo Quảng cáo Shopee.
Ke: Tên sản phẩm mới tìm kiếm thêm được đăng?
[table7x2]
[-----

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240510

Tạo tài liệu. Bổ úng công thức giá sản phẩm và cơ chế thưởng.
-----]