[Sáng tạo] Cải thiện chỉ số Landing page

Mục tiêu

Sáng tạo nội dung trên trang Landing page để cải thiện chỉ số AOV và C3/C2 từ đó đạt hiệu quả Doanh thu/Chi phí (ROAS).

Những việc cần làm

Định nghĩa
AOV: Giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng
Nên:
Bán 1 đơn nhiều sản phẩm nhỏ.
Không nên:
Bán 1 đơn 1 sản phẩm nhỏ.
Bán 1 đơn 1 combo to.
C3/C2: Tỷ lệ chuyển đổi Số đơn hàng/Số lượt click
Nên:
Cải thiện nội dung từng phần trong 4H: H4 - Hình ảnh.

Bán sản phẩm theo Tháng

Trong bài viết có thể rút gọn: nhadau.com.vn/p/shop.html?custom_label=Tháng+3&page=105
Gồm 2 giá trị:
Số tháng: custom_label=Tháng+3 thay đổi theo tháng tương ứng. Nên chọn những tháng mới mang thai: 2, 3, 4.
Số page: page=105 không thay đổi.
Đặt tên Quảng cáo chứa số tháng. Ví dụ: Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4
[-----

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240510

Tạo tài liệu. Bắt đầu bán sản phẩm theo Tháng.
-----]