[Sáng tạo] Mở rộng từ khoá tìm kiếm

Mục tiêu

Mở rộng từ khoá tìm kiếm cho Quảng cáo Shopee để đạt hiệu quả Doanh thu/Chi phí (ROAS).

Những việc phải làm

Tạo Quảng cáo Shop

Tên quảng cáo: Từ khoá_[Version]. Ví dụ: thai giáo_v20240403-1.
Ngân sách: Không giới hạn. Thời gian: Không giới hạn.
Phương thức đặt giá thầu: Giá thầu Thủ công.
Chọn Thêm từ khoá.
Thành phần nội dung: Tuỳ chỉnh. Khẩu hiệu chứa từ khoá, viết hoa những chữ cái đầu tiên của mỗi từ.
Ke: Tạo mới bao nhiêu chiến dịch mỗi ngày?
[table7x2]
Ke: Tổng Chi phí quảng cáo/Doanh thu tất cả các Quảng cáo Shop mỗi ngày?
[table7x2]

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240529

Tạo tài liệu gồm việc Tạo quảng cáo Shop.