Hệ thống Quy tắc tự động Quảng cáo Tiktok

Mục tiêu

Đảm bảo điều chỉnh tổng chi tiêu theo tình hình thị trường mỗi ngày để đạt được kết quả tốt nhất bằng cách điều chỉnh ngân sách của mỗi chiến dịch: Đắt thì tiêu ít. Rẻ thì tiêu nhiều.

Những việc cần làm

Mỗi 30 phút một lần từ 00:00-00:30

Quy tắc 16: Bật: Tất cả các (Các) chiến dịch đang không hoạt động. Nếu Số lần hiển thị(Tổng) > 1.
Quy tắc 17: Điều chỉnh Ngân sách hằng ngày thành 100,000VND: Tất cả các (Các) nhóm quảng cáo đang hoạt động. Nếu Số lần hiển thị(Tổng) > 1.
Quy tắc 18: Điều chỉnh Ngân sách hằng ngày thành 100,000VND: Tất cả các (Các) nhóm quảng cáo đang không hoạt động. Nếu Số lần hiển thị(Tổng) > 1.

Mỗi 30 phút một lần từ 18:00-23:00

Quy tắc 15: Tắt: Tất cả các (Các) chiến dịch đang hoạt động. Nếu ROAS (Mua sắm)(Hôm nay) < 3.00.
Quy tắc 7: Điều chỉnh Ngân sách hằng ngày thành 400,000VND: Tất cả các (Các) nhóm quảng cáo đang hoạt động. Nếu 3.33 < ROAS (Mua sắm)(Hôm nay) < 5.00.
Quy tắc 9: Điều chỉnh Ngân sách hằng ngày thành 800,000VND: Tất cả các (Các) nhóm quảng cáo đang hoạt động. Nếu 5.00 < ROAS (Mua sắm)(Hôm nay) < 8.00.
Quy tắc 13: Điều chỉnh Ngân sách hằng ngày thành 1,600,000VND: Tất cả các (Các) nhóm quảng cáo đang hoạt động. Nếu ROAS (Mua sắm)(Hôm nay) > 8.00.

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240615

Tạo bộ quy tắc tự động đầu tiên gồm 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18.