Hệ thống quảng cáo Tiktok

Mục tiêu

Đảm bảo hiệu quả chi tiêu quảng cáo Tiktok đạt kết quả trung bình ROAS>3.33

Các việc phải làm

08:00 Duy trì 10 chiến dịch hoạt động

Chọn lọc để giữ lại những chiến dịch hiệu quả nhất.
Hàng ngày kiểm tra chiến dịch để duy trì 3 Nhóm quảng cáo hoạt động trong mỗi chiến dịch bằng cách kết hợp 2 việc: Tắt nhóm không hiệu quả đã hoạt động đủ 7 ngày và Sao chép nhóm cũ, thay đổi đối tượng mới.

08:00 Đảm bảo hoạt động theo Quy tắc tự động

Quy tắc tự động: Cần bổ sung
Sáng tạo nội dung video
Chuẩn bị nội dung là video quảng cáo sản phẩm.
Đăng video lên kênh để chọn quảng cáo là bài viết đã đăng trên kênh.

Tiêu chí đo lường kết quả

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240307

Tạo hệ thống.